Protecció de dades i condicions d'accés i ús


PROTECCIÓ DE DADES I CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL CAMPUS VIRTUAL DE MAS CARANDELLÚltima actualització: 16/12/2021

Previ

En el present document es regula l’accés, navegació i utilització del Campus Virtual de l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA “MAS CARANDELL” (en endavant, “IMFE”), accessible a través de https://eformacio.mascarandell.cat/, per part de la persona usuària, i s’ofereix la informació necessària en matèria de protecció de dades, per tal de complir amb la normativa vigent.

Així mateix, és important llegir aquest document atentament, ja que el fet d’accedir al Campus Virtual i fer ús dels materials que conté, implica que la persona usuària ha llegit i accepta expressament les següents condicions.1. Accés al Campus Virtual

La persona usuària podrà accedir a tots els continguts del Campus Virtual a través del seu nom d’usuari i contrasenya. L’accés al Campus Virtual inclou l’ús dels continguts i serveis que es posen a disposició de les persones usuàries, segons el perfil concret que cadascuna tingui assignat. Aquest accés és personal, intransferible i individual.

La persona usuària es compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), i serà la responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer pugui realitzar mitjançant aquesta identificació, amb el seu consentiment o per negligència. Les actuacions realitzades sota una determinada contrasenya es consideraran efectuades per la persona titular d’aquesta. La persona usuària es compromet a notificar la pèrdua d’aquesta identificació o l’accés no autoritzat de tercers, i a no accedir ni intentar accedir a espais als quals no tingui accés segons el seu tipus de perfil.

2. Regles d’ús del Campus Virtual

La persona usuària es compromet a utilitzar els continguts i serveis del Campus Virtual correctament i d’acord amb allò que especifiqui la legislació vigent, evitant qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de tercers o d’altres persones usuàries.

En aquest sentit, la persona usuària es compromet a:

  • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades per l’IMFE per a l’accés als continguts o serveis oferts a través del Campus Virtual, i a mantenir-les actualitzades. L’IMFE es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al Campus Virtual, en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyoses. En qualsevol cas, la persona usuària serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a l’IMFE. En aquest sentit, la persona usuària assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquestes.

  • No utilitzar el Campus Virtual o qualsevol dels elements que l’integrin, per a desenvolupar operacions de temps compartit, constituir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions de software en la mesura en què estiguessin orientats a fer possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualsevol altre d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a la disposició de tercers.

  • No fer ús del Campus Virtual per a recollir dades personals d’altres persones usuàries.

  • No utilitzar el Campus Virtual com a sistema de gestió i intercanvi d’informació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o l’ordre públic, contrària als drets d’autor i/o de propietat industrial.

  • No sotmetre a la plataforma a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització d’aquesta, trobant-se entre elles atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions semblants.

  • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que l’IMFE incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM), ja sigui en la pròpia plataforma com en el material associat.

  • Posar en coneixement de l’IMFE qualsevol fet o situació que hagués succeït i que pogués posar en risc la seguretat en l’accés per part de les persones usuàries autoritzades.

  • Abstenir-se d’utilitzar els continguts del Campus Virtual amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de l’IMFE, de les altres persones usuàries, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Campus Virtual o impedir la normal utilització d’aquest per part de les persones usuàries.

  • Abstenir-se de fer comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

3. Recollida de dades i la seva confidencialitat

La transmissió de dades per part de la persona usuària a ’IMFE a través del Campus Virtual, es realitza de manera voluntària i sent aquesta informada de manera prèvia al tractament de l’ús i de les finalitats d’aquest.

L’IMFE informa la persona usuària que únicament es recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament i, únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la/es qual/s se’l va informar i, posteriorment, va autoritzar.

L’IMFE, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de la persona usuària als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.4. Mesures de seguretat

L’IMFE adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa de protecció de dades, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de la persona usuària que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a dur a terme la seva activitat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l’IMFE aplica els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’IMFE no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts en el Campus Virtual. No obstant això, farà els seus millors esforços per a garantir la regularitat i el bon funcionament d’aquests. A tals efectes, l’IMFE declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte del Campus Virtual.

No obstant això, l’IMFE no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es poguessin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es poguessin produir en l’accés o en la navegació pel Campus Virtual, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per a la Persona Usuària o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.

L’IMFE tampoc assumeix cap responsabilitat respecte dels errors o omissions que poguessin haver-hi en el contingut del Campus Virtual, ni sobre les actuacions que la Persona Usuària pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

6. Enllaços externs

Les presents Condicions no s’apliquen als enllaços i/o pàgines web de tercers als quals es pugui accedir a través del Campus Virtual.

En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, la persona usuària accepta sotmetre’s al que es disposa en les corresponents polítiques de privacitat. En conseqüència, l’IMFE no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.

Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o altres elements dels continguts enllaçats des del Campus Virtual que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o els fitxers de la persona usuària, excloent així mateix a l’IMFE de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot l’anterior.

En tot cas, l’IMFE procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.7. Propietat intel·lectual i industrial

La persona usuària reconeix i accepta que, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per l’IMFE al Campus Virtual (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen el Campus Virtual o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font) pertanyen a l’IMFE i/o a tercers que li han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Campus Virtual totes aquelles creacions incorporades i expressades per l’IMFE per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, sigui íntegrament o parcialment, dels continguts i/o dels elements inserits per l’IMFE al Campus Virtual exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu per la Persona Usuària, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’IMFE o pel tercer titular dels drets afectats.

Queda terminantment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Campus Virtual, els drets d’imatge del qual, té el seu dret d’explotació l’IMFE. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

El present document no confereix a la Persona Usuària cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Campus Virtual i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’IMFE o pel tercer titular dels drets afectats.

Sense perjudici de tot l’anterior, si la Persona Usuària estima que algun contingut del Campus Virtual pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a dpd.imfe@reus.cat.

8. Protecció de dades personals

El Responsable del Tractament de les seves dades de caràcter personal és l’INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I EMPRESA “MAS CARANDELL” amb NIF P9312507H i domicili a Carrer Terol, núm. 1 – 43206 Reus (Tarragona).

La finalitat del tractament és gestionar l’accés i l’ús dels recursos associats al Campus Virtual, en base al seu consentiment.

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que s’assoleixi la finalitat per a la qual van ser recollits, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per a evitar eventuals infraccions.

Es poden preveure cessions de dades personals a tercers col·laboradors necessaris, a altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili indicat, a l’adreça de correu electrònic dpd.imfe@reus.cat o presencialment a la Secretaria de Mas Carandell al mateix domicili de l’IMFE. Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/). Addicionalment, si considera que l’IMFE està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Per a qualsevol dubte o qüestió relacionada en matèria de protecció de dades, podeu posar-vos en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça de correu electrònic dpd.imfe@reus.cat.

L’ús de fotografies al Campus Virtual es regeix pel que estableix la Llei orgànica 1/1982, del 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. La persona usuària podrà incloure la seva fotografia al perfil del Campus Virtual quan ho consideri convenient o quan se li sol·liciti de manera justificada. L’IMFE es reserva el dret de retirar totes les fotografies que consideri inadequades.

9. Modificació Condicions d’Accés i Ús

L’IMFE es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el present document, sent responsabilitat de la persona usuària llegir les mateixes amb atenció, cada vegada que desitgi utilitzar el Campus Virtual amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquests, prenent com a referència la data de l’última actualització.

10. Legislació aplicable

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre l’IMFE i a la persona usuària del Campus Virtual.

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per la persona usuària per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com la informació accessible a través del Campus Virtual, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent.